Mreža savjeta ucenika Republike Srpske – mRESURS


08.06.2012

Izvještaj rada Savjeta učenika za skolsku 2011/2012

od Saobraćajna i elektro škola Doboj

Izvještaj rada Savjeta učenika
Program praćenja rada i aktivnosti savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine

Ovaj dokument je namjenjen godišnjem izvještaju rada svakog savjeta učenika u Republici Srpskoj. Mreža savjeta učenika Republike Srpske kreira jedinstvenu bazu podataka sa izvještajima rada svih savjeta učenika u RS. Za ovaj izvještaj je zadužen/a predsjednik/ca savjeta učeniča svake škole. Baza podataka o izvještajima će biti dostavljena Ministarstvu prosvjete i kulture RS i institucijama koje se bave pitanjima srednjoškolskog obrazovanja. Ovaj izvještaj prati aktivnosti savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu.

1. Podaci o školi
Naziv škole Opština Direktor Broj telefona škole e-mail adresa škole
Saobraćajna i elektro škola Doboj Spasoje Vasiljević

2. Podaci o Savjetu učenika
Predsjednik/ca SU (razred) Broj članova SU Koordinator SU
Dragana Vučković (drugi) 36 Arijana Kurtinović

3. Informacije u vezi sa kampanjom „Želimo znati“
Da li je vaš savjet učenika upoznat sa kampanjom „Želimo znati“? DA
Da li ste učestvovali u incijativi PUŠ – Prava u škole? DA
Da li ste učestvovali u inicijativi ŠIT – Šuti i tripi? DA

Ukoliko niste učestvovali u kamapnji ili nekim dijelovima kampanje, molimo vas da obrazložite zašto:
Naša škola nije učestvovala u inicijativi ŠIT-Šuti i trpi zbog toga što smo, nakon što smo upravi škole obrazložili o čemu se radi, u razgovoru sa koordinatorima Savjeta učenika naše škole, došli do zaključka da je Inicijaiva ŠIT potrebna u određenim školama Republike Srpske i da bismo mi kao Savjet učenika Saobraćajne i elektro škole trebali pomoći tim školama u rješavanju određenih „problematičnih“ situaciju ali ne generalizovati stvari i učestvovati u aktvnosti koja je potrebna većini ali ne isključivo svima.

4. Aktivnosti Savjeta učenika za školsku 2011/2012. godinu:
Molimo vas da u ovom dijelu izvještaja detaljno objasnite svaku aktivnost vašeg savjeta učenika u tekućoj školskoj godini do 09.05.2012. Navedite vrijeme aktivnosti, svrhu i rezultat vašeg truda.

Aktivnost 1:
ODABIR RUKOVODSTVA ZA ŠKOLSKU 2011/2012 GODINU
Na kraju prošle školske godine, neposredno pred maturu učenika završnih razreda, s obirom da je tadašnja predsjednica Savjeta učenika bila maturantica, formalno je izabrabrano novo rukovodstvo (nova predsjednica) koje je kao takvo postojalo do kraja prošle školske godine.
Na prvom sastanku u ovoj školskoj godini izabrani su članovi rukovodstva z aovu školsku godinu i upoznati sa njihovih obavezama (presjednica, zamjenik predsjednice, osoba zadužena za vođenje zapisnika sa svakog od održanih sastanaka)
Aktivnost 2:
ORGANIZOVANJE VRŠNJAČKIH EDUKACIJA O SAVJETU UČENIKA
U svih 26 odjeljenja naše škole u toku prve polovine septembra, članovi Savjeta učenika razgovarali su sa svojim vršnjacima o potrebi učenika da prisustvuju sastancima Savjeta, skrenuli pažnju na obaveze onih koji su u Savjetu, sa posebnim fokusom na obaveze prisustvovanja sastancima i dijeljenja informacija o radu Savjeta na časovima odjeljenske zajednice.
U okviru ove aktivnosti, iz svih 7 odjeljenja prvih razreda odabrano je po 2 učenike koji će predstavljati učenike prvih razreda u Savjetu učenika za školsku 2011/2012 godinu.

Aktivnost 3:
UPOZNAVANJE SA PRAVILNIKOM O RADU SAVJETA UČENIKA SAOBRAĆAJNE I ELEKTRO ŠKOLE
Nakon što su odabrani predstavnici svih razreda naše škole svi članovi Savjeta učenika su upoznati sa Pravilnikom o radu Savjeta učenika Saobraćajne i elektro škole uz mogućnost da diskutuju, eventualno dopune određene tačke relevantnim prijedlogom.

Aktivnost 4:
OBILJEŽAVANJE 15. OKTOBRA – SVJETSKOG DANA PJEŠAČENJA
15. oktobar – Svjetski dan pješačenja obilježen je edukativnim razgovorima o datom temi na časovima odjeljenske zajednice i izradi panoa na ovu temu od strane učenika naše škole.
Zatim, u satadnji sa Savjetom učenika Ekonomske i trgovinske škole iz Doboja naši učenici su na ovaj dan građanima podijelili edukativne letke i na taj način dali svoj doprinos u obilježavanju ovog datuma u zajednici.

Aktivnost 5:
OBILJEŽAVANJE 1. DECEMBRA – SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV ADIS-a
Shodno planu rada z aovu školsku godinu, Savjet učenika naše škole obilježio je 1. decembar-Svjetski dan borbe protiv AIDS-a izradom eduativnih panoa koji su postavljani na oglasnoj tabli škole i svakako edukativnim razgovorima o ovoj temi, kako na sastancima Savjeta učenika tako i na časovima odjeljenske zajednice.

Aktivnnost 6:
Nakon V Konferencije mRESURS-a u našoj školi je, kako je na Konferenciji dogoovreno, sprovedena anketa nad učenicima I, II, III i IV razreda koja je omogućila sagledavanje situacije u našoj školi u smislu informisanja učenika o radu Savjeta učenika i njihova ocjena našeg rada, zatim ocjene rada profesora itd.

Aktivnost 7:
JEDNO DIJETE, JEDAN SLATKIŠ
S obzirom na višegodišnju tradiciju i ove godine naša škola je učestvovala u humanitarnoj akciji „Jedno dijete, jedan slatkiš“ organizovanim prikupljanjem slatkiša za novogodišnje paketiće za djecu kojoj su paketići bili namijenjeni.

Aktivnost 8:
UČEŠĆE U KVIZU ZNANjA O ŽIVOTU I DJELU SVETOG SAVE
Drugu godinu zaredom, naša škola je domaćin u „Kvizu znanja o životu i djelu Svetog Save“ koji se održava tradicionalno, 27.01. a pravo učećaimaju učenici svih 6 srednjih škola u Doboju, a koji su od stran eprofesora odabrani da predstavljaju svoju školu.
Savjet učenika naše škole je dao svoj doprinos tako što je pomogao u pripremi i održavanju kviza ali i unio odgovarajuće izmjene u samoj organizaciji kviza.

Aktivnost 9:
OBILJEŽAVANJE 8. MARTA
Savjet učenika naše škole obilježio je 8.mart tako što su učenici naše škole odštampali čestitke za sve ženske osobe zaposlene u našoj školi i u prilikama povoljnim za to iste im i uručili.

Aktivnost 10:
PROMOCIJA SAVJETA UČENIKA U SKLOPU OBILJEŽAVANJA DANA ŠKOLE
U sklopu obilježavanja Dana škole 31.03. izvršena je promocija dosadašnjeg rada Savjeta učenika za ovu školsku godinu. Naime, članovi Savjeta učenika su izradili Power Point prezentaciju u kojoj su jasno definisane dosadašnje aktivnosti i težnje našeg Savjeta učenika, a koja je prikazana prisutnima u odgovarajućem dijelu manifestacije koja je organizovana povodom Dana škole.5. Planirane aktivnosti do kraja školske godine:
U ovom dijelu izvještaja precizirajte koje su planirane aktivnosti vašeg savjeta učenika do kraja školske godine. (aktivnosti planirane nakon 09.05.2012.)
Do kraja ove školske godine planiramo sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1:
PRIPREMA PREZENTACIJA O SAVJETU UČENIKA NAŠE ŠKOLE ZA UČENIKE ZAVRŠNOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Do kraja školske godine, a u toku maja, članovi Savjeta učenika naše škole će pripremiti odgovarajuću Power Point prezentaciju o Savjetu učenika naše škole koja će biti prikazana učenicima završnog razreda osnovnih škola u sklopu prezentacije o našoj školi koju priprema uprava škole u cilju pomoći učenicima IX razreda u njihovoj profesionalnoj orijentaciji

Aktivnost 2:
ORGANIZOVANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI
U junu će, kao i proteklin nekoliko godina, u poslednjoj sedmici školske godine biti organizovane sportske aktivnosti. U pitanju je sportsko takmičenje iz jednog ili više sportova na kojem pravo učešća imaju svi učenici Saobraćajne i elektro škole uz prrethodni dogovor sa profesiorima fizičkog vaspitanja koji će biti u direktnoj vezi sa organizovanjem takmičenja.


6. Prisutnost SU na Nastavničkom vijeću i Školskom odboru:
Navedite koliko puta je predstavnik SU u vašoj školi prisustvovao nastavničkom vijeću ili školskom odboru.
Predstavnik SU naše škole u toku ove školske godine nije prisustvovao Nastavničkom vijeću.

7. Primjeri dobre prakse:
Šta možete preporučiti ostalim savjetima učenika kao aktivnost ili inicijativu vašeg savjeta koja se pokazala kao veoma efektivna, zanimljiva ili inovativna?
Vjerujem da mnogi predsjednici SU imaju poteškoća oko (ne)zainteresovanosti pojedinih članova SU za rad i aktivnosti koje Savjet učenika sprovodi.
Ono što se pokazalo kao primjr dobre prakse, a s tim u vezi, kada je u pitanju Savjet učenika naše škole jeste to da saradnja Savjeta učenika sa drugim organizacijama, kao što su organizacije iz nevladinog sektora itd. u programima koji su interesantni za mlade, pomažu u motivisanju članova za učešće u većini akcija koje SU sprovodi. Takođe ono što može pomoći u što u što boljem funkcionisanju Savjeta učenika jeste „iznenadno“ prisustvo koordinatora na nekom od sastanaka.

8. Poteškoće pri radu u školskoj 2011/2012. godini:
Navedite kakve situacije su vam bile otežavajuće pri radu i ispunjavanju plana i programa rada SU. Nakve ste probleme naišli?
Ono što se na početku školske godine pokazalo drugačijim nego što sam ja očekivala da će biti jeste veoma mala zainteresovanost učenika za prisustvovanje sastancima SU, planiranje i realizaciju aktivnosti itd. Međutim, tu situaciju smo prevazišli (nas nekoliko, koliko nas je bilo motivisano za rad) tako što smo na samom početku školske godine u svih 26 odjeljenja sa svim učenicima organizovali opuštene razgovore o Savjetu učenika, o prednostima nekoga ko je u SU itd, a što je detaljnije objašnjeno u tački 4, aktivnost 2.

9. Dodatan komentar za izvještaj:
Da li imate nešto da dodate što nismo precizirali pitanjima a ima veze sa radom savjeta učenika vaše škole ili mRESURS-om?
Ništa


dokumenti uz aktivnost:

Copyright © by OKC 2007